Leverings-
voorwaarden
Xaris

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Xaris ICT B.V., statutair gevestigd te Medemblik, hierna te noemen Xaris.
 2. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Xaris bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Xaris bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Xaris zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Xaris het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal alsmede andere door Xaris verstrekte gegevens binden hem niet.
 3. Xaris heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Xaris de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

ARTIKEL 4: PRIJZEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening worden gebracht zijn af magazijn, exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, heffingen, belastingen, vracht en assurantie, etc..
  1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Xaris gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Xaris en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Xaris gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
  2. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN

 1. Xaris is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen met de wederpartij is overeengekomen, derden in te schakelen.

ARTIKEL 6: LEVERING

 1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient Xaris derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan op overeenkomstige wijze worden gefactureerd.
 4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 5. Het risico van zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden onder het beheer van Xaris bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich in het beheer van Xaris bevinden.
 6. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
 7. Indien het niet mogelijk blijkt zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Xaris zich het recht voor de zaken c.q. de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Xaris stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Xaris in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 8. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Xaris gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Xaris het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 10. Xaris is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. Xaris kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van werkzaamheden te beginnen danwel te leveren, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
 2. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Xaris niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Xaris gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de door Xaris aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan Xaris niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft Xaris het recht te vorderen dat de aan Xaris verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Xaris heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Xaris verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
 4. Alle onkosten welke door Xaris worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8: TRANSPORT

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Xaris te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Xaris is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
 4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
 5. Het laden en lossen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door Xaris, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 6.

ARTIKEL 9: RECLAMES

 1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het verrichten van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de wederpartij Xaris binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Xaris.
 2. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of het verrichten van de werkzaamheden aan Xaris te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 7 van artikel 10 in aanmerking genomen.
 4. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan Xaris kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Xaris dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 7. In geval van afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal Xaris in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen c.q. opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
 8. Verwerkte en/of wederverkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig reclamerecht toekomt.
 9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 10. Indien retourzending van geleverde zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Xaris indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 11. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Xaris te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Xaris de reclame gegrond verklaart.
 12. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

 1. Xaris kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Xaris bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Xaris – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Xaris nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Xaris gesloten verzekering.
 4. Indien zich in de gebruikte materialen of geïnstalleerde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van het verrichten der diensten of van aflevering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Xaris zich die materialen c.q. zaken opnieuw te verwerken en/of installeren, dan wel kosteloos te vervangen.
 5. Xaris staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 6. Zo door Xaris geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 7. In geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt Xaris de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
  1. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Xaris tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  2. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximum termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen Xaris tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
 8. De wederpartij verliest diens rechten jegens Xaris en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Xaris tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Xaris of van een derde namens Xaris strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
  2. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Xaris of door een door Xaris ingeschakelde derde gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
  3. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Xaris zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  4. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van de wederpartij aan Xaris;
  5. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xaris.

ARTIKEL 11: BETALING

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien vanwege omstandigheden niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal de wederpartij aan Xaris een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  2. zal de wederpartij, na daartoe door Xaris te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
  3. heeft Xaris het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Xaris zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van Xaris kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
  1. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Xaris heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Xaris bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien Xaris het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

 1. In geval nakoming van datgene waartoe Xaris krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Xaris, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Xaris ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Xaris, is Xaris gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Xaris tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Xaris, zijn toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Xaris in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Xaris verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Xaris behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Xaris heeft voldaan. Die verplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. De wederpartij verplicht zich om de zaken gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel blijft het auteursrecht op alle door Xaris aan de wederpartij geleverde software en/of ander materiaal waarop auteursrecht rust, berusten bij Xaris.
 3. Zolang de geleverde zaken in gevolge dit artikel eigendom zijn en blijven van Xaris, mag de wederpartij ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De wederpartij zal altijd zorgdragen voor een vermelding van de afkomst van het geleverde, als voorgeschreven door Xaris. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde, verbeurt de wederpartij, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad
  € 25.000,00 voor elke overtreding, alsmede € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van volledige schadevergoeding te dezer zake.
 4. Ingeval Xaris een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Xaris vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 5. De wederpartij is verplicht Xaris terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 14: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Xaris heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Xaris kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Xaris op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Xaris garandeert dat de door hem geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door Xaris moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding, in een niet meer voor beroep vatbare beslissing, wordt vastgelegd dat enige door Xaris geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hiervoor bedoeld, zal Xaris, ter zijner keuze na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien hij Xaris niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in deze bepaling bedoeld, heeft geïnformeerd dat Xaris in staat is zijn rechten ter zake naar behoren te verdedigen.
 2. Xaris zal de wederpartij vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewaring van de door Xaris ontwikkelde programmatuur. Zulks indien en voor zover de ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Xaris zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij Xaris onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan Xaris overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Xaris de programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als Xaris juist acht.
 3. Het eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot het standaardpakket berusten en blijven berusten bij Xaris, dan wel de oorspronkelijke maker. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. Ter bescherming van de rechten van Xaris zal de wederpartij er voor zorg dragen dat het standaardpakket geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt
 4. Het is Xaris toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten. De wederpartij is op de hoogte van de mogelijkheid dat ter beschikking gestelde programmatuur c.q. ander materiaal vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Xaris kan bevatten.

ARTIKEL 16: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Xaris gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 17: ANNULERING EN ONTBINDING

  1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
  2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 1. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Xaris daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan Xaris, naast vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs en vergoeding van alle door Xaris ter zake gemaakte kosten, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.
 2. Voorts is de wederpartij tegenover de uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de annulering. De wederpartij vrijwaart Xaris ter zake.
 3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 18: VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. Al hetgeen de wederpartij aan Xaris ter beschikking stelt, in verband met de door Xaris te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. Xaris staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door Xaris zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 4. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel, zullen houden.
 5. Xaris verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de wederpartij terug te geven binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom zal hebben verzocht.

ARTIKEL 19: MEDEWERKING DOOR WEDERPARTIJ

 1. Vanwege de noodzaak dat de wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal de wederpartij Xaris steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke c.q. relevante gegevens of inlichtingen verschaffen.
 2. De wederpartij dient er voor te zorgen dat Xaris op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
 3. De wederpartij dient er voor te zorgen dat Xaris binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Xaris zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten.
 4. De wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur en/of programmatuur alsmede van de door Xaris te verlenen diensten, en voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de wederpartij apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 6. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken voormeld, ter beschikking van Xaris staan of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst leiden en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Xaris in rekening worden gebracht.
 7. Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet en de te verrichten werkzaamheden daardoor vertraging oplopen, is Xaris gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen Xaris en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Xaris de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Xaris gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Xaris aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

SPECIFIEKE BEPALINGEN

Het bepaalde in de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen en het bepaalde in de Specifieke Bepalingen en/of bij uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in de Algemene Bepalingen, prefereert het bepaalde in de Specifieke Bepalingen.

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien Xaris maatwerkprogrammatuur speciaal voor de wederpartij ontwikkelt. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.

ARTIKEL 21: ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

 1. Er zal schriftelijk worden gespecificeerd welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Xaris zal die programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door de wederpartij te verstrekken gegevens voor de juistheid en volledigheid waarvan de wederpartij instaat. De wederpartij vrijwaart Xaris voor aanspraken van derden ter zake door de wederpartij verstrekte gegevens.
 2. Indien is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden kan Xaris de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat de wederpartij die resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. De wederpartij kan zonder beperking gebruik maken van de door Xaris opgeleverde programmatuur c.q. fasen, indien en voor zover de facturen voldaan zijn.

ARTIKEL 22: WIJZIGINGEN EN MEERWERK

 1. Xaris zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.
 2. Indien voor de programmatuurontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal Xaris de wederpartij tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

ARTIKEL 23: OPLEVERING EN ACCEPTATIE

 1. Xaris zal de te ontwikkelen programmatuur conform de daartoe opgestelde specificaties – gebruiksklaar – aan de wederpartij opleveren.
 2. Indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, heeft de wederpartij het recht de programmatuur gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door de wederpartij samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig vóór gebruiksklare oplevering aan Xaris ter beschikking zullen worden gesteld.
 3. Zodra bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt, dat in de programmatuur voorkomende problemen de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de wederpartij Xaris hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode van 14 dagen wordt onderbroken, totdat Xaris de gebreken heeft hersteld.
 4. Indien bij het uitoefenen van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, zal de wederpartij Xaris onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. Xaris zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld. In alle andere gevallen zal Xaris aan de wederpartij de met het herstel gepaard gaande kosten in rekening brengen.
 5. De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na gebruiksklare oplevering. Indien een acceptatietest is afgesproken, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie door de wederpartij, of 14 dagen na gebruiksklare oplevering indien en voor zover de wederpartij Xaris niet schriftelijk over de gebreken als voormeld heeft geïnformeerd of na het herstel van de desbetreffende gemelde gebreken.

ARTIKEL 24: GARANTIE

Gedurende een periode van 3 maanden na aanvaarding c.q. oplevering zal Xaris naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen, indien en voor zover de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Xaris garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld zal een dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan Xaris toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest redelijkerwijs hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt nimmer onder deze garantie. De garantie is niet van toepassing als de programmatuur door anderen dan Xaris is gewijzigd en/of bewerkt.

GEBRUIKSRECHT STANDAARDPAKKET

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien Xaris de wederpartij het recht tot het gebruik van algemeen beschikbare en niet speciaal voor een wederpartij ontwikkelde programmatuur (standaardpakket) verleent, ook indien het standaardpakket ten behoeve van de wederpartij is gewijzigd of uitgebreid. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.

ARTIKEL 25: GEBRUIKSRECHT

  1. Xaris verleent de wederpartij slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van het standaardpakket.
  2. Het standaardpakket kan door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt op één verwerkingseenheid. Bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
  3. Tenzij Xaris afwijkende bepalingen stelt, is het de wederpartij voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal 2 kopieën te maken van het standaardpakket. Deze kopieën zullen door de wederpartij niet worden gebruikt maar alleen worden aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden originele materialen worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal

.

 1. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Xaris niet aan derden overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan het standaardpakket te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. De wederpartij zal het standaardpakket niet wijzigen aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan de wederpartij niet ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 26: STANDAARDPAKKET VAN TOELEVERANCIER

Indien een toeleverancier het recht tot het gebruik van een standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing. Xaris zal wederpartij op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

ONDERHOUD

ARTIKEL 27: ONDERHOUD

 1. Indien voor de geleverde zaken een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal de wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Xaris de geconstateerde gebreken aan Xaris melden. Na ontvangst van de melding zal Xaris naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien het geleverde niet aan de schriftelijke specificaties voldoet. Xaris garandeert niet dat geleverde programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verbeterd zullen worden.
 2. Xaris kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan Xaris toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Xaris is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.
 3. Indien een onderhoudsovereenkomst voor een standaardpakket is gesloten zal Xaris bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van het standaardpakket deze aan de wederpartij ter beschikking stellen. 3 maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Xaris niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Xaris een vergoeding vragen.